Fake Kaiba's Card Deck

Duel Kingdom
1 Fake Kaiba vs. Yugi